Stručné představení školy

Stručné představení školy

Speciální základní škola, Úpice zahrnuje ZŠ a ZŠ speciální.
Základní škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
Pracoviště: Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
                   Červený Kostelec, Manželů Burdychových 302
Kapacita celkem: 87 žáků

Základní škola speciální poskytuje vzdělání žáků se středně těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, žáků se zdravotním znevýhodněním.
Pracoviště: Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
                  Červený Kostelec, Manželů Burdychových 302
Kapacita celkem: 35 žáků

Školní družina

Pracoviště: Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
                  Červený Kostelec, Manželů Burdychových 302
Kapacita celkem: 40 žáků

Zájmové kroužky:

  • Keramika
  • Ruční práce
  • Zdravotní
  • Vaření
  • Hra na flétnu
  • Přírodovědný

Pracoviště: Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice
                   Červený Kostelec, Manželů Burdychových 302, 549 41 Červený Kostelec

Základní údaje

Jsme základní škola samostatně zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání s upravenými výstupy pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školu speciální. Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a požadavkům, přičemž jsme respektovali určitá omezení našich žáků. Program navazuje na dlouhodobě pozitivní vnímání jejich individuálních možností a schopností. Snažíme se o zdůrazňování kladů a dosažených výsledků a výkonů žáků a tím o účinnou motivaci.

Škola v Úpici se nachází ve středu našeho malého města v blízkosti řeky Úpy na trase mezi okresními městy Trutnov – Náchod. Ke škole patří nevelký pozemek, který je využíván zejména pro účely pracovních činností žáků v rámci pěstitelských prací a slouží také jako odpočinkový prostor pro žáky školní družiny.

Budova školy byla do konce roku 2005 majetkem města, poté byla odkoupena zřizovatelem školy – Královéhradeckým krajem a dána do správy ředitelce školy. Jedná se o budovu asi 60 let starou, která dříve sloužila jako nemocniční pojišťovna. Od roku 1956 dosud slouží školským účelům. Je potřeba zmodernizovat vnitřní prostory školy – suterén, půdní prostory – což je závislé na získaných finančních prostředcích od zřizovatele.

Budova druhého pracoviště je umístěna poblíž středu města Červený Kostelec. Škola se do této budovy přestěhovala v roce 2000. Do roku 2000 bylo v této budově SOU krejčovské. Učiliště na základě státní dotace mělo možnost postavit zcela novou budovu.

V průběhu hlavních prázdnin v roce 2000 byla škola přestěhována a upravena podle potřeb pro výuku našich dětí.

V nové budově jsme získali 8 učeben, snoezelen, dílnu, žákovskou kuchyňku, výdejnu jídel s prostornou jídelnou. Jediným nedostatkem byla skutečnost, že nám chyběl kvalitní a dostupný školní pozemek. Proto vedení školy začalo vyjednávat pronájem pozemku sousední firmy Albi Červený Kostelec, který je v těsné blízkosti školy. Od roku 2011 můžeme tedy tento pozemek využívat k praktické činnosti při pracovním vyučování.

Velikost školy

Ve škole vzdělávalo v průměru 110 žáků, kapacita je 118 žáků. Dnes se počet žáků pohybuje kolem 70 celkem. Škola je úplná s 1. - 9. ročníkem ZŠ a s 1. a 2. stupněm ZŠ speciální. Počty žáků ve všech dvanácti třídách (čtyři třídy Úpice, pět tříd Červený Kostelec) se pohybují od 6 do 14 žáků. Třídy mají 2 – 4 oddělení s různými ročníky.

Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje speciální pedagog, popř. 2 pedagogové, z nichž jeden se individuálně věnuje méně samostatným dětem jako asistent pedagoga. V případě potřeby ve třídách působí osobní asistenti, kteří plně spolupracují s pedagogem.

Žáci jsou vzděláváni speciálními pedagogickými postupy a metodami (např. metoda globálního čtení, sociální čtení, splývavé čtení, strukturované učení aj.).

V případě, že žák není schopen ze zdravotních důvodů plnit každodenní docházku, škola zajišťuje výuku v domácím prostředí. Tento způsob plnění školní docházky je vždy na základě rozhodnutí zřizovatele (vzdělávání podle § 42 školského zákona) a má pozitivní dopad na žáka.

Přilehlá zahrada u budovy školy v Úpici slouží nejen jako pracovní pozemek pro účely pracovního vyučování, ale také k relaxaci a v teplých dnech i k výuce. Škola v Červeném Kostelci má pro tyto účely menší dvorek s lavičkami. Po vyučování mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky (keramika, sportovní, vaření, hra na flétnu, přírodovědný a rukodělné činnosti) a školní družinu.

Pedagogický sbor

Je složen z 24 pedagogů – z toho 1 ředitelka (kvalifikovaná), 11 učitelek (všechny plně kvalifikované), 2 vychovatelky (kvalifikované), 10 pedagogických asistentek.

Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodička sociálně patologických jevů, koordinátorka ICT, koordinátorka ekologické a environmentální výchovy. Úzce spolupracujeme s SPC pro mentálně postižené (+ pro děti s autismem) a s SPC pro tělesně a zrakově postižené.

Všechny pedagogické pracovnice se snaží vytvářet v našem kolektivu přátelskou atmosféru s dobrými vztahy k žákům a přirozenou cestou vlastního příkladu pak vedou i děti k vytváření si dobrých vztahů i mezi sebou navzájem. Žáci jsou nenásilnou formou tak vedeni k vzájemné úctě, toleranci, ochotě si pomáhat, spolupracovat. Tím se zároveň snažíme předcházet agresivnímu chování a šikaně.