Aktuality 2019/2020

Aktuality 2019/2020

Informace k novému školnímu roku 2020/2021

Vážení rodiče, milé děti!

Pevně věřím, že se již všichni těšíte na nový školní rok a tento bude mnohem klidnější, než ten předchozí.

Na webových stránkách školy vás budeme informovat o aktuální situaci – tedy jaká pravidla pro provoz školy bude nutné dodržovat.

V pondělí 31. 8. 2020 vás seznámíme s podrobnějšími informacemi, které budou vycházet z aktuálních celostátních opatření.

 

Předběžné informace:

 1. Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020. Tento den budou děti ve škole pouze jednu vyučovací hodinu – tedy od 8,00 do 8,45 hodin.
 2. Školní družina tento den ještě nebude v provozu. Pokud mají vaše děti přihlášený oběd ve školní jídelně při ZŠ Lány, můžete si ho vyzvednout.
 3. První den bude povolena přítomnost pouze zákonným zástupcům těch žáků, kteří přijdou k nám do školy poprvé, ale je nutné mít s sebou roušku nebo štít.
 4. Od 2. 9. do 4. 9. 2020 se bude vyučovat do 11,35 hodin. Školní družina i stravování (oběd) bude již v provozu.

 

Mgr. Jana Kulhánková

 

Informace k novému školnímu roku 2020/2021

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce – PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 se bude předávat žákům Speciální základní školy Augustina Bartoše pátek – 26. června 2020:

 

 • od 8,00 hodin všem žákům – každý žák bude tento den ve své třídě se svoji třídní učitelkou, nutné je donést podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (netýká se žáků, kteří donesli toto prohlášení již 8. 6. 2020)

 

 • od pondělí 22. 6. 2020 se budou vybírat učebnice po předchozím telefonickém kontaktování třídní učitelky – nutno sdělit den a hodinu, kdy se s učebnicemi do školy dostavíte

 

Ředitelské volno

Oznámení o dnech volna pro žáky školy

Oznamuji tímto, že vyhlašuji v souladu s § 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 16/2005 § 2, na pondělí a úterý 29., 30. 6. 2020, dva dny volna pro žáky SpZŠ A. Bartoše se sídlem v Úpici (pracoviště Úpice a Červený Kostelec).

Vysvědčení bude žákům předáváno v pátek 26. června 2020.

                                                                                                        Mgr. Jana Kulhánková, řed. školy

Informace k znovuotevření školy ze dne 29.5.2020

Škola se otevře pro žáky 8. 6. 2020.

Seznamte se s Podmínkami účasti a Hygienickými a organizačními zásadami.

Podmínkou k nástupu dětí jsou podepsané:

Přihláška a dotazník - Prosíme doručit do úterý 2. 6. 2020 do schránky školy.

Čestné prohlášení

Podmínky účasti při docházce do školy

 

Tyto dokumenty a tiskopisy si můžete fyzicky vyzvednout v pondělí 1. 6. 2020 od 10,00 do 12,00 hodin.

Informace pro zákonné zástupce - zahájení školní docházky

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je možná osobní přítomnost žáků ve školách zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona a to takto: nejdříve od 1. 6. 2020 s osobní přítomností žáků     1. stupně ZŠ pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem + pro všechny ročníky ZŠ speciální a od 8. 6. 2020 pro žáky 2. stupně ZŠ (s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem).

Vzhledem k tomu, že veškeré informace, pokyny a metodiky, byly školám zřízeným dle § 16, odst. 9 školského zákona, předány Ministerstvem školství a Ministerstvem zdravotnictví až 28. 5. 2020, a protože je nutné připravit prostory školy pro skupinovou výchovně vzdělávací činnost, zajistit dostatečné množství dezinfekčních a ochranných prostředků, ale hlavně proto, že zákonní zástupci musí být předem seznámeni s možností osobní přítomnosti dětí ve škole, dále musí mít dostatečný prostor a čas k vyjádření svého zájmu o docházku svého dítěte do školy – je předpokládaný termín zahájení docházky do školy od 8. června 2020 pro žáky       1. stupně ZŠ a žáky všech ročníků ZŠ speciální. Také pro žáky 2. stupně za účelem konání konzultací, přičemž není tato docházka povinná pro žádné žáky výše uvedené.

 

Zítra budou na tomto webu k dispozici další informace:

 • Organizace vzdělávacích aktivit pro přihlášené děti
 • Informace o způsobu přihlášení žáka k docházce
 • Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka – povinné
 • Termín zahájení vzdělávacích aktivit
 • Informace o provozu školy a hygienických opatřeních
 • Informace o způsobu předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

 

 

Oznámení rodičům

Usnesením vlády ze dne 18. 5. 2020 č. 555
je až do odvolání zakázána osobní přítomnost žáků ve škole
zřízené dle § 16, odst. 9.
Jedná se tedy o všechny žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými poruchami chování a zákaz se vztahuje také na žáky základní školy speciální – ti do školy
od 25. 5. 2020 nenastoupí.
V současné době není známo, kdy se škola otevře. O dalším postupu uvolňování v oblasti speciálního školství vás budeme informovat, až rozhodne vláda.

 

Oznámení

Zrušení pobytu na Hoffmanově boudě

Vzhledem k mimořádnému opatření spojené s onemocněním COVID-19 jsme byli nuceni zrušit pobyt žáků na Hoffmanově boudě. Prosím rodiče přihlášených žáků o vyplnění krátkého dotazníku odhledně vrácení peněz. Vzhledem k hygienické situaci upřednostňujeme převod z účtu na účet.

Děkuji za spolupráci Mgr. Farská

Texty určené pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zveřejňujeme krátké metodické texty určené pro vzdělavatele/rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt EVVO 2019 - 2020

Z důvodu vládního nařízení uzavření škol projekt EVVO, zaměřený na třídění odpadu, nemůže probíhat podle původního plánu, ale žáci se jej mohou účastnit náhradní formou, a to prostřednictvím vzdělávacích videí a pracovních aktivit, které si mohou vyzkoušet doma sami nebo společně s rodiči.

Děkuji za spolupráci Mgr. Monika Kosinová

 

Vzdělávací videa: Problematika produkce odpadu a nakládání s ním.

1. a 2. stupeň – Odpady, Co je to domácí kompostování za pomoci žížal.

2. stupeň - O bateriích

Veselý květináč z PET lahve - postup

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
 2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

 

Školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

 • Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy:  8r5w7nm
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): zvs.kulhankova@centrum.cz
 3. poštou na adresu: Speciální základní škola Augustina Bartoše,
                                Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – lze na základě telefonické dohody termínu, kontakt: 736 409 463

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Plakátek, kdy se zápis koná, si můžete prohlédnout  zde.

ŽÁDOST A ZÁPISNÍ LIST je k dispozici a ke stažení zde

Doplňující informace pro rodiče

Milí rodiče,

prosíme Vás o vzájemnou spolupráci při vzdělávání Vašich dětí za takto nezvyklých podmínek.

Mimořádné opatření v podobě zavřených škol bohužel neznamená, že mají děti prázdniny. Protože školy budou pravděpodobně zavřené dlouhodoběji, budeme sem na webové stránky školy vkládat úkoly pro daný týden. Práci je dobré rozložit na celý týden, aby děti nebyly přetěžované. Činnosti by se měly střídat a je třeba mezi nimi dělat přestávky.

Úkoly najdete v nové sekci DOMÁCÍ ÚKOLY.

Moc děkujeme za spolupráci.

Ke vzdělávání můžete využít unikátní pořad České televize nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.

Žádost o ošetřovné

Kdo bude potřebovat žádost o ošetřování dítěte do 10ti let, ať si přiloženou žádost vytiskne, vyplní a donese do školy ve čtvrtek  12. 3. 2020 v 11,00 hodin (popřípadě si může rodič tiskopis vyžádat přímo ve škole).

Informace pro rodiče.

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče!

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje podle zákona o ochraně zdraví obyvatelstva před nebezpečím a rozšířením onemocnění COVID-19, způsobené novým koronavirem toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností od středy 11. března 2020 vzdělávání na všech školách. Toto nařízení platí do odvolání.

O znovuzahájení výuky budete informováni:

- vyvěšením termínu na budově školy

- prostřednictvím webové stránky školy: www.spzsabartose.cz

- prostřednictvím telefonního kontaktu: 736 409 463

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Veselé zoubky

Dne 4. 3. proběhla na naší škole beseda pro žáky I. stupně speciálních tříd Veselé zoubky, kterou sponzorovala DM drogerie.

Děti získaly informace o tom, co je chrup, z kolika se skládá zubů, jaký je rozdíl mezi mléčným a trvalým zubem, jak pečovat o zuby a předcházet nemocem, z nichž nejběžnější je zubní kaz,…

Paní učitelky dětem pomohly rozlišit potraviny a věci prospěšné, zdravé od těch, které zoubkům neprospívají nebo dokonce škodí. Děti se dozvěděly, že mnoho sladkostí, limonád a špatná zubní hygiena nám může poškodit zuby na celý život a náš úsměv nebude bílý a pro ostatní příjemný. K vysvětlení těchto věcí a zodpovězení všech otázek nám (učitelkám i dětem) pomohly hravé barevné pracovní listy a instruktážní film s Hurvínkem a Máničkou. Na konci této hodiny dostaly děti papírovou taštičku plnou hezkých a praktických pomůcek k zubní hygieně- zubní kartáček, velkou dětskou zubní pastu, přesýpací hodinky nastavené na správné vyčištění chrupu a balíček žvýkaček.

Zapsala: Mgr. Jitka Středová

Fotogalerii si můžete prohlédnnout zde.

Beseda Třídění odpadu - KRNAP

V pondělí 2. 3. 2020 se v naší škole pořádala beseda s panem Bílkem z KRNAPu o problematice zpracování odpadu. Pan Bílek dětem představil různé způsoby likvidace a recyklace odpadu ve světě i u nás, osvětlil problematiku skládek a bezobalových výrobků a probral možnosti ekologického zacházení s věcmi každodenní potřeby. Děti byly do besedy aktivně zapojeny, nejdříve prostřednictvím otázek týkajících se recyklovatelných materiálů a ochrany přírody, a následně si mohly na základě řečeného prakticky vyzkoušet, jak nakoupit výrobky s co nejmenším negativním dopadem na přírodu a potraviny, ze kterých je nejméně odpadu. V závěru besedy byla praktická část vyhodnocena a s komentářem pana Bílka byly shrnuty nejdůležitější poznatky besedy. Celá akce se všem žákům velmi líbila, po celou dobu se aktivně zapojovali a dozvěděli se spoustu nových informací jak teoretických, tak prakticky upotřebitelných.

Zapsala: Mgr. Monika Kosinová

Fotogalerii si  můžete prohlédnout zde.

Zápis žáků do 1. ročníku

Informace ohledně zápisu do 1. třídy si můžete prostudovat zde.

Plakátek, kdy se zápis koná si můžete přečíst zde.

Beseda s hasiči

Koncem února žáci celé školy navštívili zbrojnici dobrovolných hasičů v Úpici.  Žáci si při prohlídce mohli sednout do hasičského auta, prohlédnout si výzbroj a výstroj, zjistili, jak funguje záchranný systém v praxi, zopakovali si zásady chování při mimořádných událostech, prohlédli si techniku a získali informace o výkonu tohoto náročného povolání.

Beseda žáky velmi zaujala a odcházeli do školy zase o něco chytřejší.

Zapsala: Mgr. Jitka Středová

Fotogalerii si můžete prohlédnout  zde.

Jaroměřská hokejka

Ve středu 22. ledna 2020 se naši žáci zúčastnili 10. ročníku soutěže ve florbalu v Jaroměři. Zúčastnili se turnaje družstev i soutěže florbalových dovedností. Získali jsme ocenění nejlepší brankář – brankářka smiley a 2. místo ve florbalových dovednostech. Moc všem sportovcům děkuji za reprezentaci školy.

Zapsala: Mgr. Michaela Farská

Fotogalerii si můžete prohlédnout  zde.

Předvánoční posezení

Dne 20. 12. 2019 se v I. třídě pořádalo Předvánoční posezení. Žáci se formou společné besedy dozvěděli o nejznámějších českých vánočních tradicích a jejich významu. Některé ze zvyků času vánočního si také vyzkoušeli – pouštění ořechových lodiček, rozkrajování jablka, zpívání vánočních koled. Jako občerstvení posloužilo domácí cukroví a teplý čaj. Děti si také rozbalily vánoční dárky, které se jim moc líbily. Po dni plném poznání a zábavy se žáci vydali k domovu a těšili se na další dárky od Ježíška.

 

Zapsala: Mgr. Monika Kosinová

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Vánoční výstava Úpice

Dne 18. 12. 2019 I. třída navštívila národní kulturní památku chatu Dřevěnku v Úpici v rámci tematické vánoční výstavy betlémů. Expozice betlémů představovala exempláře různých velikostí, druhů a materiálů. Kromě vystavených betlémů si žáci mohli prohlédnout i historicky zdobené stromečky ručně vyráběnými ozdobami, starožitné předměty každodenní potřeby, oblečení a vybavení domácnosti. Žáci si výlet velmi užili a odnesli si z něj spoustu nových poznatků a zážitků.

 

Zapsala: Mgr. Monika Kosinová

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Vánoční Kapřík

V úterý 17. prosince se družstvo naší školy tvořené pouze dívkami zúčastnilo 5. ročníku plavecké soutěže Vánoční kapřík v krytém bazénu v Trutnově. Sportovní klání bylo pro naši školu nás velmi úspěšné, přivezly jsme si 5 medailí. Moc všem sportovkyním děkuji za perfektní výkon.

1. místo          Veronika Faltová     25 m prsa

1. místo          Veronika Faltová     50 m prsa

2. místo          Anna Zavoralová    50 m volným způsobem

2. místo          Veronika Faltová     50 m volným způsobem

3. místo          Veronika Rybárová 25 m volným způsobem

 

Zapsala: Mgr. Michaela Farská

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

 

Vánoční ZOO Dvůr Králové nad Labem

V úterý 10. prosince se žáci naší školy vydali do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, aby ozdobili vánoční stromeček ozdobami vyrobenými o pracovním vyučování. Při této příležitosti žáci měli možnost si projít zoologickou zahradu, kde jsou zvířata z Afriky. Počasí nám velmi přálo, zvířata se vyhřívala na slunci a mohli jsme si tak plnými doušky užívat jejich přítomnosti. Akce se nám moc vydařila. :-)

Zapsala: Mgr. Michaela Farská

Fotografie si můžete prohlédnout  zde.

ZIMNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ V HORNÍ MALÉ ÚPĚ

První prosincový týden od 2. – 6. prosince měli někteří žáci naší školy možnost strávit na Pomezních boudách v Horní Malé Úpě na sportovním soustředění. Už hned v pondělí, den příjezdu, nám nasněžilo a od té doby bylo krásné slunečné počasí (nic lepšího jsme se ani nemohli přát). Celý týden byl nabytý k prasknutí všemi možnými sportovními aktivitami. Bowling, florbal, stolní tenis, turnaj na veslovacím trenažéru, několik wellnes pobytů s bazénem, vířivkou, saunami, též koupání v polském Karpaczi (dokonce i venku v mrazu s výhledem na Sněžku), každodenní turistika spojená s radovánkami na sněhu. Ve středu jsme byli na celodenním výletu na Sněžce, kde si prý děti připadaly jako v nebi, neboť pod námi byly neprostupné mraky a nahoře na vrcholu Sněžky všude kolem nás jen modro, sluníčko a naprosté bezvětří. Pobyt byl zakončen příchodem Mikuláše, Čerta a Anděla, poté ještě diskotékou. V pátek navečer jsme se vrátili domů, někteří vyčerpaní, ale zároveň nabytí tamní atmosférou, společnými zážitky a slunečným počasím.

Zapsala: Mgr. Irena Kopecká

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Mikulášská nadílka

A je tu 5. prosince, den plný očekávání... Přijde Mikuláš s andělem a čertem? Ano! I naší školu letos navštívil Mikuláš s několika anděly a čerty. Na listině hříchů se objevilo hned několik jmen, ale žáci pro "vykoupení" měli připravený taneček s písničkou. Za snahu byli odměněni podle zásluh. Někteří dostali od anděla balíček, jiní si vyzkoušeli, jak jim sluší čertovský pytel. Sliby, které si čerti vyslechli, si snad budou hříšníci pamatovat celý rok.  

Zapsala: Mgr. Michaela Farská

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Tvoření v Centru denních služeb města Úpice

V měsíci listopadu navštívili postupně žáci naší školy Centrum denních služeb města Úpice. Společně s klienty centra si vytvořili výrobky na téma podzimu a zimy. Mockrát děkujeme pracovnicím centra za pozvání a společné tvoření. Moc se nám dílna líbila a s radostí přijdeme znovu.

Zapsala: Mgr. Michaela Farská

Fotogalerii si můžete prohlédnout  zde.

Zdravá 5

Na začátku listopadu   proběhl na naší škole projekt  Zdravé 5, který byl určen pro žáky I. a II. stupně. Program seznámil žáky I. stupně se  základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a  bezpečnosti potravin.

Žáci II. stupně připravovali zdravé svačiny podle receptu. Pomazánka s  celozrnnou bagetou a bazalkovým pestem skvěle chutnala. Ovocné smoothie z lesních plodů bylo pro žáky novinkou, ale moc chutnalo.

Paní lektorka dokázala děti velmi rychle zaujmout, hravou formou je seznámila s výživovým talířem, důvody, proč se zdravě stravovat i se záludnostmi sladkých limonád a dalších nezdravých pamlsků.

Za to jí patří velké poděkování.

 

Zapsala: Mgr. Jitka Středová

Fotogalerii si můžete prohlédnout  zde.

Zemědělské muzeum Radeč

Ve středu 23. října 2019 se žáci naší školy vydali do Radče, kde navštívili Zemědělské muzeum v bývalém JZD Radeč. Pan průvodce nás provedl po bývalých kravínech, kde jsme mohli shlédnout historické nástroje – stroje, které používali rolníci v zemědělství a jak se chovali krávy. Žáci si prakticky vyzkoušeli namlet obilí a viděli v činnosti mlátičky, lisy na slámu či čističky obilí. V expozici řemesel jsme viděli různé druhy obráběcích stolic a v hračkárně U Pejska a Kočičky si žáci pohlédli staré hračky. V další části areálu jsme obdivovali vývoj praní, žehlení a mandlovaní prádla, šicí stroje, dobové oděvy a obuv. Na půdě na nás čekaly papírové modely z časopisu ABC a papírové betlémy. Výstava byla obsáhlá a moc se nám líbila.

  

Zapsala: Mgr. Michaela Farská

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Skládka Radeč

Ve středu 23. října 2019 v rámci EVVO naši žáci navštívili skládku v Radči.

 

Zapsala: Mgr. Jitka Středová

Fotogalerii si můžete prohlédnout  zde.

Jak zvýšit sebevědomí

Sebevědomí je důležitá složka osobnosti, díky které si člověk uvědomuje své schopnosti, možnosti, ale i nedostatky. Podle míry sebevědomí pak můžeme zjistit, jak si člověk sám sebe váží a jak moc se má rád. Úroveň sebevědomí ovšem ovlivňuje všechny oblasti lidského života a proto jsem pozvala okresní metodičku paní Kaplanovou, aby žákům pomohla zvýšit zdravé sebevědomí. 

Formou překvapení se žáci seznámili s maskotem Jonášem, který je provázel celou hodinu a s kterým žáci rozmlouvali.

Cílem této hodiny bylo odstranit stud žáků, vystoupit před tabuli, představit se, říci něco o sobě.

 Záměr této hodiny podle spokojených reakcí žáků byl splněn. 

Zapsala: Mgr. J. Středová

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Drakiáda

V pondělí 21.10. 2019 pořádala školní družina pro žáky speciální základní školy drakiádu. Děti si donesly své draky a i když už to vypadalo, že nebude foukat žádný vítr, tak si odpoledne nakonec velice užily.

Zapsala: Alžběta Kubcová, DiS.

Fotografie si můžete prohlédnout  zde.

 

 

Orientační běh

V úterý 15. října 2019 proběhlo na naší škole sportovní dopoledne věnované orientaci žáků v terénu v oblasti lesoparku Dlouhé záhony v Úpici na téma TŘÍDĚNÍ ODPADU. Na trať vyznačenou pomocí fáborů byli žáci vysíláni postupně – někteří samostatně, někteří ve dvojicích či trojicích. Na trati hledali otázky nebo obrázky týkající se třídění odpadu a své vědomosti zaznamenávali do pracovního listu. Úkolem bylo získat co nejlepší čas a současně napsat správnou odpověď. Zde jsou výsledky:
 

1. kategorie  nejmladší žáci        
1. místo       Adam Holoubek
2. místo        Alexandr Lukáč, Nikola Pavlásek
3. místo        Matěj Gorol

 

2. kategorie  starší žáci
1. místo       Monika Dunová
2. místo        Sebastian Duna
3. místo        Anna Zavoralová

 

3. kategorie  nejstarší žáci
1. místo       Tereza Vacková
2. místo        Lucie Kábrtová
3. místo        Veronika Hebká

 

Zapsala: Mgr. Michaela Farská

 

Upozornění

Upozornění

Výrobky žáků

V rámci pracovního vyučování, výtvarné výchovy a školní družiny naši žáci vytváří krásné výrobky. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Střelecké přebory

V pátek 4. října 2019 proběhly na naší škole střelecké přebory. Žáci měli možnost si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky na terč. Panu Čudkovi moc děkujeme za spolupráci.

Výsledky:

1. kategorie     1. stupeň speciální    

1. místo Nikola Pavlásek        29

2. místo  Jan Vacek                   24

               Alice Čermáková        24

3. místo  Michal Valdman          21

 

2. kategorie     1. stupeň                    

1. místo Sebastian Duna        25

               Izabela Ignácová      25

2. místo  Alexandr Lukáč          21

3. místo  Anna Zavoralová        17

 

3. kategorie     2. stupeň         počet bodů

1. místo Alexandr Lakatos     31

2. místo  Tereza Vacková         22

3. místo  Lucie Kábrtová           21

 

Zapsala: Mgr. Michaela Farská

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Beseda ZBRANĚ

V pátek 27. září 2019 se měly na školní zahradě konat střelecké přebory. Bohužel díky nepřízni počasí se nemohly uskutečnit, a proto pan Čudka uspořádal pro naše žáky besedu na téma zbraně. Žáci si mohli prohlédnout střelné i bodné zbraně, pochopitelně při dodržování velmi přísných bezpečnostních pravidel. Žáci byli seznámeni i s legislativními pravidly ČR, kdy občan může vlastnit střelnou zbraň a jak se tyto pravidla liší od jiných států. Beseda žáky zcela pohltila.

Moc děkujeme panu Čudkovi za návštěvu a budeme se těšit zase někdy jindy.

 

Zapsala: Mgr. Michaela Farská

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Tkalcovské muzeum

V úterý 17. září 2019 se žáci naší školy vydali do Trutnova – Voletin, kde navštívili tkalcovské muzeum Dům pod jasanem. Paní průvodkyně nás seznámila se zpracováním základních textilních surovin, především lnu. Předvedla nám předení, a tkaní, ale nástroje běžné pro život v domácnostech tkalců. Žáci si sami zpracovali kousek lnu a vyrobili si provázek ze lnu, který si ozdobili korálkem jako náramek. Dále si vyzkoušeli práci na kolovratu nebo stavu. Na konci prohlídky nás čekaly zábavné úkoly a kvízy. Moc děkujeme za prohlídku.

 

Zapsala: Mgr. Michaela Farská

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Žákovský turnaj v malém fotbalu

V pondělí 9. 9. 2019 se opět žáci naší školy zúčastnili žákovského turnaje v malém fotbalu v Havlovicích. Bohužel nám letos nepřálo počasí, na většinu zápasů poprchávalo nebo pršelo, ale i přesto žáci bojovali a hru nevzdali. Odměnou jim byl fotbalový balón, sportovní taška a další drobnosti.

Zapsala: Mgr. Irena Kopecká

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.