II. třída paní učitelka Mgr. Středová

Úvod Úvod / Domácí úkoly / II. třída paní učitelka Mgr. Středová

II. třída paní učitelka Mgr. Středová

Výuka do pondělí 22. června

2. roč. spec.

Čt - poznat napsané svoje jméno, vyhledat v něm a pojmenovat již osvojená písmenka/A/

 • pojem stejný/najdi dvě stejné stavebnice a vybarvi/
 • seřaď obrázky do dvojic

Ps – uvolňovací cviky Pl

 • obtáhni svoje jméno, nácvik psaní svého jména podle předlohy
 • obtáhni tečky a vybarvi

Vu  - PL /léto/, zásady bezpečného chování při pobytu v přírodě

M- číslo 1, 2 zápis příkladu

 • přiřaď k číslu 1,2 správný počet obrázků
 • Pl /psaní 2, 3 podle předlohy/

Pv - žába z ruliček od toaletního papíru

 

3. ročník

Čt - čtení a procvičování SOS, SAS

 • najdi dvě stejné stavebnice, vybarvi
 • vyhledej dva stejné obrázky
 • přiřaď obrázky do dvojic

Ps  - Pl se svým jménem/nejprve obtáhni podle předlohy, následně piš samostatně/, jméno se nauč přečíst

 • uvolňovací cvičení/obtáhni podle teček/

M -  vybarvi podle výsledku/počítání do 5/

 • křížovka s příklady do 7

Pv -  žabička z ruličky od toaletního papíru

 • bagr/rozstříhat, nalepit/vystřihovánka/mlok/

Vu – dodržování bezpečnosti při pohybu v přírodě

 

Rehab. výchovně vzdělávací plán

Opakování a procvičování písmen na kartičkách

Rv, Sv  - k číslu 1,2 přiřaď správný počet obrázků

 • číslo 2, 3/psaní podle návodu/
 • vybarvi a najdi dvě stejné stavebnice
 •  seřaď předměty do dvojic

Ps - uvolňovací cvičení/kouř z traktoru/

 • nácvik svého jména podle předlohy

 

6. roč. spec.

Čt – slabikář, pokračování ve čtení, podle návodných otázek zjistit porozumění textu, vyprávění

 • doplňování slov do textu Pl /Já a moje rodina/
 • orientace v textu/kufříky/
 • opis, přepis vět z čítanky

M - násobení, dělení 3, 4

 • sčítání, odčítání desítek

Vu - opakování Pl /léto, roční období, domácí mazlíčci, měsíce v roce/

Pv - vyrob si žabičku podle návodu

         

8. roč. spec.

Čt -  Hravá čítanka – čtení a reprodukce textu

 • psaní vět s krátkými, dlouhými samohláskami podle diktátu

Aj - procvičit čtení na str. 38/ona, on, oblečení

M - počítání do 100/před, za, hned před a hned za/

 • násobilka 5/zpaměti/

jednotky váhy, jednotky objemu/litr, půllitr/

 • narýsuj a označ křížovku

ZkF – PL /využití zrcadel/

ZkOv – Souhrnné opakování e-test do 22.6.

ZkZ – e-test ČR, e-test ČR 2

ZkP – e-test Rostliny 1e-test Roční období

 

5. ročník

Čt – slabikář, s. 59 až 62

Druhy vět, podstatná jména, souvislé vyjadřování

Př - Ps/pole, louka, lesy/

Vl – Lidé a čas/opakování/

Matematika – do sešitu uč. str. 58/5, 7, 10

       Nezlobilka 6 str. 12 – 13

      Geometrie – Rovinné a prostorové útvary – PS str. 42

      PS str. 45 – 47

Aj - opakování e-test

 


Všem rodičům děkuji za velmi pěknou spolupráci a přeji mnoho trpělivosti do další práce.

Ještě k výuce: dodržujte několik zásad:

 • dítě nepřetěžujte, zařazujte relaxační chvilky
 • učivo, které zasílám, plňte podle možností
 • pokud je učivo obtížné, dejte mi vědět
 • pokud nezvládnete všechny zadané úkoly, potřebujete některé učivo zopakovat – může zůstat na příští období
 • pokud se vyskytne cokoliv, s čím si nevíte rady, dejte mi vědět
 • pokládáte mi otázky o nástupu do školy – nebojte – všechno se včas dozvíte

 

Učivo do pondělí 8. června 2020

2. roč. spec.

Opakování a upevnění učiva podle domluvy

Čt - série pracovních listů – procvičování pojmů – velký, malý, vysoký, nízký – přiřazování, lepení, stříhání

Kam co patří  - oblečení, nábytek/třídění/

Méďa - rozstříhat, sestavit, slepit

Puzzle - opice, léto, brouček

Vu  - PL /léto/, setí na záhonek podle domluvy

M - číslo 1, 2 zápis příkladu

TV – procvičovat dolní a horní končetiny- kroužení, mávání /levá, pravá/

 

3. ročník spec.

Čt – opakování a upevňování učiva/čtení probraných písmen, slabik, jednoduchých slov/, číst písmenka na kartičkách, slabiky OSBUA

Písmeno J – obrázky

Procvičování pojmů – vysoký, nízký, malý, velký, přiřazování pojmů k obrázkům, patří, nepatří – stříhání, lepení – série pracovních listů

Puzzle – zábavné tvoření /opice, brouček/

Vu – Pl – léto – změny v přírodě

M – opakování a upevňování učiva do 5, číselná řada do 1O

Ps – pokračování v hůlkové písance, i nadále zkoušet svůj podpis

 

Rehab. výchovně vzdělávací plán

Opakování a procvičování písmen na kartičkách

Rv, Sv – pracovní listy – třídění – kam co patří a nepatří/oblečení, nábytek/, stříhání, lepení, barvení

RhTv – poskakování na levé, pravé noze, chůze po špičkách, po patách

 

6. roč. spec.

Čt – slabikář, pokračování ve čtení, podle návodných otázek zjistit porozumění textu, vyprávění

Pl – tajenka, doplňování slov do vět

M – opakování probraného učiva, Pl/násobení, dělení, počítání do 20

Vu – léto – proměny letní přírody

         

8. roč. spec.

Čt -  Hravá čítanka -  pokračování v čítance, Pl /doplňování a výběr slov do vět, tajenky/. Vyber si 5 vět a napiš do sešitu

Aj - opakování /napiš do jednoho sloupečku slova, která patří k rodině, do druhého- slova/školní pomůcky/

M – procvičování a upevňování učiva PL/násobení, dělení, sčítání, odečítání/

ZkF – PL /světlo/

ZkOv – Rovnocenost - PL

ZkP – ústní opakování a procvičování ročních období, měsíců, dění v přírodě během jednotlivých ročních obdobích

ZkP - e-test (dostane to paní učitelka Kopecká)

ZkZ – Ústní opakování – název naší země, sousední státy, hlavní město, hory ČR, řeky ČR, přehrady ČR, zemědělství ČR, památky Královehradeckého kraje (možnost hledat na internetu)

ZkZ - e-test Krajina a mapa (dostane to paní učitelka Kopecká)

 

5. roč.

Čt – slabikář – s. 57,59

Čtení/hlasité, tiché, kontrola přečteného, podle návodných otázek/

Doplňování do vět, tajenky/pět vět přepsat do sešitu/

Matematika – do sešitu dělení uč. str. 57/2, 3, 4

           Geometrie – Rovinné a prostorové útvary – uč. str. 86 číst

           PS str. 41

Anglický jazyk – opakování PS str. 44

- říkej slova – zakroužkuj předměty (hračky červenou, školní potřeby žlutou, ovoce hnědou, zvířata modrou)

         - dopiš slova

Př – chráněné, léčivé rostliny/dokončit úkoly v pracovním sešitě/

Vl – Jak se lidé oblékali, bydleli ve středověku otázky k textu – dokončení úkolů v pracovním sešitě


Učivo do pondělí 25. května 2020

2. roč. speciální

Čt – Pl - následný děj – vybarvi obrázky, vystřihni, nalep

Pl  - diferenciační rozdíly - lateralita

Práce s dětským časopisem – oblečení – procvičování barev, stříhání, lepení

 

Ps – uvolňovací cvičení – obtáhni obrázky podle teček, další pracovní list – podle teček postupuj a vybarvi

Nácvik vlastního jména hůlkovým písmem

Pl – dokresli podle obrázků do příslušných políček

M – Pl -  vyhledej správné tvary čísla1

Pl  - větší, menší, více, méně

VU – PL - opakování – práce na zahradě a na poli

 

3. roč. spec.

Čt – posloupnost časového děje, obrázky k vybarvení, diferenciační rozdíly, lateralita, tvoření vět podle obrázků z čítanky

PL – vyhledávání naučených písmen v čítance

Práce s časopisem Vláček – zadní stranu vystřihni, nalep oblečení – orientace podle barev

Ps – hůlková písanka – další dva listy

Pl – uvolňovací cvičení – spoj podle teček, vybarvi,

obtahování podle teček

- nácvik svého jména/hůlkové písmo/

M – PL – série příkladů – procvičování, rozklady, větší, menší, více, stejně

Pl – číselná řada do 10, před, za

Pl – rozklady do 5, 6

VU – Pl – práce na zahradě a na poli, vybarvi

 

Rehab. výchovně vzdělávací plán

Pl  - uvolňovací cvičení – spojování obrázků podle teček, dokreslování obrázků, procvičování laterality, dolep jednotlivé dílky

Sv – Práce s dětským časopisem – na zadní straně vystřihni, nalep oblečení, větší, menší, vpravo vlevo

Rv – Pl -  číslo 2 – spojování prvků se správným počtem

psaní 2, prvky – počet 1,2

VU – práce na zahradě a na poli/v rámci možností popiš/

 

6. roč. spec.

Čt – věty, druhy vět, skládání vět, čtení tiché i hlasité – pokračování další dva listy Přv - PL - v obchodě, knihovně, u lékaře

Pl - přepiš, napiš slova, věty, druhy vět, skládání vět, křížovka

M – opakování do 20, počítání do 100

VU – PL – v obchodě, knihovně, u lékaře

 

8. roč. spec.

Čt – Hravá čítanka – pokračování ve čtení/2 listy/, Pl, vylušti křížovky, doplnit slova, přepiš, napiš slova

AJ – Pl, barvy/opakování/

M – procvičovat pamětnou násobilku 10, 5 dočítání

       Pracovní listy – opakování do 20, 100, série příkladů

Opakovat učivo na základě osobní domluvy

ZkF – Světlo v domácnosti

ZkP – PL - chování přírodě, ochrana přírody člověk a příroda chráníme životní prostředí (PL1, PL2, PL3, PL4) do 18.5.

ZkZ  – mapa ČR PL -  vyznač barevně pohoří,            do 18.5.

                      řeky Vltava, Labe, Morava  

                      hlavní město          

                      Vybarvi Královehradecký kraj

                      Pokus se vyznačit Trutnov či Úpici

                      Dopiš sousední státy

 

5. roč. 

Čj – slabikář – pokračovat ve čtení – tiché čtení,

Pl - orientace v textu, věty, druhy vět, skládání vět, křížovka, přepiš, napiš slova z Pl

M – Pl – série příkladů, do 20, 100, číselná řada

Př – Ps /roční období, slunce/

Vl – Ps /naše památky, tradice a zvyky/

 


Učivo do 7. května

2. roč. spec.

Čt – PL – vyhledávání naučených písmen

PL – Kde máme domov – barvy

PL – deštník – vybarvit – rozstříhat, nalepit

Ps – uvolňovací cvičení – mořský svět

M – PL – vyhledej dvě zvířátka, vybarvi, druhý PL – vyhledej 1 zvířátko

PL – vyhledej chybné tvary čísla 1

VU – PL - opakování – co patří a nepatří k jaru

V přírodě poznávat stromy, květiny – podle možností

 

3. roč. spec.

Čt – PL – vyhledávání písmen

PL – Kde mám domov – procvičování barev

Ps – hůlková písanka – další dva listy

PL – uvolňovací cvičení – Podmořský svět – vybarvi podle instrukcí

M – PL - kam patří tečky - do 5

PL – číselná řada do 10

PL - rozklady

VU – PL – vyhledej, co nepatří do jara

 

Rehab. výchovně vzdělávací plán

PL - uvolňovací cvičení – rybičky, vybarvit podle pokynů

Rv    PL -  číslo 1, 2 – vybarvi správný počet

Sv   Kde máme domov - přiřaď podle barev

Puzzle – deštník – pokyny napsány na PL

 

6. roč. spec.

Čt – druhy vět – doplnit, malá a velká písmena

Čtení z oblíbené dětské knížky – vyber a přepiš krátký část textu, může být i básnička

M – počítání do 100, dočítání, pracovní list, rozklad čísel

VU – komunikace ve společnosti – pracovní list, opakování/popiš  tělo savce/, jaro – co náleží k jaru

 

8. roč. spec.

Čt – Hravá čítanka – vyber si nejoblíbenější text, libovolný, opiš třetí, sedmou, devátou větu

AJ – strana 38,40, opiš anglické výrazy, přelož

M – procvičovat pamětnou násobilku 4, dočítání do 100, rozklad čísel – pracovní listy

Opakovat učivo na základě osobní domluvy

ZkF – Světlo – pracovní list

ZkOv – Národnostní menšiny - PL do 15.5.

ZkZ a ZkP – volno

 

5. roč.

Český jazyk – slabikář – pokračovat ve čtení – hlasité čtení, orientace v textu

               PL – druhy vět, malá a velká písmena, vyber si 4 věty, napiš je do sešitu

Anglický jazyk – Animals in a ZOO – PS str. 42         zvuk ke cvičení 2

               I have… (Já mám…)

               1 monkey, 2 monkeys (množné číslo se vyjadřuje přidáním S)

Matematika – PL do 100

               Geometrie – Kružnice – PS str. 39

Př – PL – popiš tělo savce

 


Učivo do pondělí 4. května 2020

2. roč. spec.

Čt – skládání – puzzle – vystřihnout, nalepit- Krteček – popsat obrázek, pojmenovat barvy, omalovánka – vyhledej a vybarvi podle tvaru

Ps – průpravná cvičení – obloučky – skoky zajíce cvičení

M- číslo 1, 2 – obtáhni číslice, samostatně napiš, vybarvi obrázek podle čísel

VU – mláďata na jaře – nový PL

TV – procvičovat pravá, levá ruka, noha – střídavě zvedat

 

3. roč. spec.

Čt – PL – vyprávění podle možností – orientace na stránce; popis obrázků podle barev, skládání obrázků podle dílků – dinosaurus

Ps – pokračování v písance podle indiv. domluvy, hůlková písanka

M – PL – příklady do 5, jednoduché slovní úlohy

PL – vybarvi podle čísel a barev

VU – mláďata na jaře na jaře – PL, vybarvi

 

Rehab. výchovně vzdělávací plán

Rv – opakování

PL – průpravná cvičení – obloučky – zajíček skáče, oprava číslice 1 – vyhledej špatný a správný tvar

Sv – puzzle – stříhání, lepení, omalovánka, vajíčka – kdo se vylíhne

- pokračování – hvězdička – průpravná cvičení

RhTv – překonávání přírodních překážek v přírodě – přeskakování, podlézání

 

6. roč. spec.

Čt – práce s dětským časopisem – Vláček, opiš ze strany 5 – zajímavosti,

Pokračování ve čtení Slabikář s. 102 – 104

Ps – recept byl skvělý, napiš 10 vět, jak probíhá tvůj den

M – polovina, celek, vážit na kg, měřit na cm – 10 úseček libovolně dlouhých – popsat

VU – PL – práce na poli, na zahradě, okrasné keře, stromy, seřadit obrázky podle děje

 

8. roč. spec.

Čt – Hravá čítanka – do strany 42, práce s časopisem Vláček, přečíst, vyprávět Elfíkova pohádka, vyluštit tajenku

PS – Elfíkova pohádka – napiš 6 tázacích a 6 oznamovacích vět

Aj – pokračování v PS podle domluvy

M – PL – procvičování – sčítání, odčítání do 100, procvičování dělení, násobení – hravé pracovní listy

ZkF – PL – opakování – škodlivost hluku

 ZkOv – Školák, školní rok – PL1, PL2

             + Opakování Škola – e-test 

ZkP – pracovní listy: tur domácí – str.13, ptáci str.16, kočka str. 19,

ZkP – web cvičení Zahrada, Zemědělské plodiny, škůdci, Hospodářské plodiny 

ZkZ – napiš části ČR, názvy pohoří ČR, 3 hlavní řeky, vodní nádrže (přehrady), hlavní město

ZkZ – web cvičení Úpice a okolí, Světové strany, Mapa, plánek, Minulost našeho regionu

Pv – domácí práce – e-test

 
5. ročník

Matematika – hodiny – PL 1, PL 2 (dodám do schránky)

                    Nezlobilka 4 str. 8 - 9

          vypracovat PS str. 18

          Geometrie – Rýsování kružnice – uč. str. 83 – 84 číst – video         

          PS str. 38

Anglický jazyk – Animals in a ZOO – PS str. 40 – 41 + písnička

                    40/1 dopiš čísla (This is a monkey.)

                    40/2 – vybarvi

                    41 – opakovat barvy a zvířata

Čt – slabikář – s. 52 - 54

Ps – opiš str. 53, napiš do písanky 10 vět. Téma – život v karanténě.

Př – chráněné, léčivé, jedovaté rostliny

Vl – jak lidé dříve bydleli a jak se oblékali

Matematika – Jednotky času – uč. str. 51 – 53 – ústně

          zápis uč. str. 53 modrý rámeček

vypracovat PS str. 18

procvičování sčítání, odčítání bez přechodu – web cvičení (dobrovolně)

Anglický jazyk – opakování slovíček, otázky What is this? PS str. 38

PL Animals in a ZOO (kopii předá TU) + PS str. 39 zvuk 1 poslouchejzvuk 2 opakuj

 


Zpětná vazba bude probíhat podle individuální domluvy.

Milé dětičky - můžete si s pomocí rodičů vyrobit plastického panáčka. Návod zde.

J. Středová

Učivo do pátku 17. dubna 2020

2. ročník spec.

Čt – stále opakovat slabiky z probraného učiva

Ps – uvolňovací cvičení – obkresli různé předměty/polož hrníček na papír, obkresli kolečko, větší nebo menší hrníček, hrníčky/, vybarvi, vystřihni/, kostičku, další předměty… podle schopností a nálady

M – číslo 1, 2 – podle učebnice Ma – procvičovat diferenciační rozdíly

Zápis – příklad – 1+ 1 = 2 /příklad zapsat do sešitu, čtení příkladu /platí i nadále/

VU – práce na zahradě – setí ředkviček, jiná semínka

TV – http://www.telocvik.online/ – stále platí cvičit podle jednoduchých pokynů

 

3. ročník spec.

Čt – opakování probraného učiva, plnit praktické úkoly podle pokynů – podej lopatku, kropičku, zalej květiny, utři červený hrneček, fantazii se meze nekladou – všímat si a zapsat problémové situace

M – nadále podle individuální domluvy – práce na PC – výuka,  počítání do 5

Ps – pokračování – hůlková písanka – dva listy

VU –  vyfouknout dvě až tři vajíčka- polepit / rýže, vločky…………...

 

Rehab. výchovně vzdělávací plán

Rv – psaní a procvičování čísla 1 – procvičovat správné tvary, opravit si chyby s pomocí

Stolní hry – Člověče nezlob se …...  nešvindlovat

Sv – vyfouknout tři vajíčka – polepit přírodními semínky/rýže, čočka……/

RhTv – posilování horních končetin / kroužky, mávání, střídavě pravou, levou rukou, dohromady.

Poskakovat na pravé a levé noze

http://www.telocvik.online/

 

6. ročník spec.

Čt – slabikář, pokračování str. 102, 103, orientace v textu

Ps – napiš do sešitu – vyjmenuj velikonoční symboly

Utvoř 10 vět.

M – do sešitu napiš násobky 2, 3, 4, procvičuj násobení zpaměti – možno přidat i dělení

Pište do sešitu podle diktátu – příklady na dělení a násobení – střídat, pamětné počítání

Vystřihnout kruh – procvičovat – polovina, celek, čtvrtina

VU – ovocné a okrasné stromy, keř

 

8. ročník spec.

Čt – Hravá čítanka -  strana 43, doplňování měkké, tvrdé slabiky

Aj – opakování podle domluvy

M – praktické počítání s penězi, slovní úlohy, strana 44 - 45 , procvičovat, opakovat dělení, pojem čtvrtina,

ZkF – PL – hry se zvukem – poznávání zvuky hudebních nástrojů

ZkOv – Škola, učitelé, žáci - PL1, PL2

ZkP – str. 51, 53, 54 + WEB cvičení: Části lidského těla, Člověk a zdravá výživa, Třídíme odpad, Třídíme přírodniny (vyřešené úkoly vyfotit nebo opsat)    

ZkZ – WEB cvičení: Světové strany, Města a vesnice, Východní Čechy  (vyřešené úkoly vyfotit nebo opsat) 

 

5. ročník

Čt – slabikář – s. 52- 54

Ps – opiš str. 54 – piš krasopisně

Aj – opakování Domácí mazlíčci – str. 36 – 37 + překlad PL nebo e-test

                    Velikonoce - prezentace

M – vypracoval do sešitu z uč. 50/7, 8, 9, 10, 11, 12

Geometrie - rýsování obdélníku – video postup + PS str. 35/7, 8, 9, 10

Př – chráněné, léčivé rostliny – význam léčivek

Vl – Jak se lidé oblékali, bydleli ve středověku otázky k textu – opakování

 


Učivo do pondělí 6. dubna 2020

 8. ročník spec.

ZkOv – opakování – test doplň nebo vyber z nabídky a dej odeslat

ZkP – vypracovat PL str. 48, 49, 50

 

5. ročník

Aj - vypracovat PS str. 34 - 35

M - vypracovat do malého sešitu uč. 49/1, 2 a str. 50/3, 4, 5

     geometrie - PS str. 34/4, 5, 6

 


Učivo do pondělí 30. března 2020

2. roč. spec.

Čt – stále opakovat syntézu slabik s písmeny SO, SA……

Umět pojmenovat prsty na ruce

Popis obrázků z čítanky, umět odpovídat na návodné jednoduché otázky

Ps – uvolňovací cvičení  - spojování – od bodu k bodu, obkresli svoji ruku, vybarvi podle prsty podle pokynů

M – číslo 1, 2 – práce s drobnými předměty /knoflíky, víčka/

Zápis – příklad – 1+ 1 = 2 /příklad zapsat do sešitu, čtení příkladu/

VU – zahrada na jaře – první květiny /bledule, sněženka, petrklíč/

Tv – telocvik.online cvičit podle jednoduchých pokynů

 

3. roč. spec.

Čt – PL – SOS, SAS…………

        PL – vyhledávání písmen, orientace v textu

        PL – zrakové vnímání

M – číselná řada vzestupná, sestupná do 5

        PL – zápis příkladů do 5 podle pokynů

Po domluvě s matkou pokračovat v práci na PC

VU – PL zahrada na jaře

 

6. roč. spec.

Čt –Youtube – Online výuka 1. ročník2020 /libovolná slova opiš do sešitu/

Čt – časopis Vláček, libovolný výběr textu – čtení, vyprávět podle návodných otázek

Ps – opiš krátkou básničku – libovolný výběr časopis Vláček

M – do sešitu napiš násobky 2, procvičuj násobení zpaměti – možno přidat i dělení

VU – zdravý životní styl, příznaky nemoci – první pomoc

 

Rehab. výchovně vzdělávací plán

PL – uvolňovací cvičení – spojování bodů, šikmé čáry, vyhledávání písmen v textu

Rv – vybarvuj podle pokynů

RhTv – i nadále cvičit a plnit jednoduché pokyn dle domluvy

telocvik.online

 

8. roč. spec.

Čt – Hravá čítanka - strana 35 – 36, napsat a vymyslet věty – se 2, 4, 5, 6, slovy

PS – napiš svoji adresu,

M – praktické vážení – kg, g – zapsat do sešitu, procvičovat pamětnou násobilku 2, 4,

ZkF – PL – opakování zvuky, tóny

Youtube – zvuky zvířat

ZkOv – Vandalismus - PL

ZkP - Jaro - PL str. 46, PL str. 47

 

5. ročník

Čt – slabikář – s. 46 – 48

Ps – opiš str. 48

Aj – Domácí mazlíčci – str. 32 – 33

M – násobení, dělení PS str. 17

       Geometrie – PS str. 33/1, 2, 3

Př – voda, vzduch, půda

Vl – vznik zemědělství – otázky k textu

 


Učivo do pondělí 23.  března 2020

2. roč. spec.

Čt – Slabikář – s. 9 – 12 (popis a poznávání, pojmenování obrázků)

Vu – Jaro, znaky jara

Ps – uvolňovací cvičení – vlnovky, hůlkové písmo Pl.

M – počítání do 5, Pl., zápis  1 plus 1

 

3. roč. spec.

M – Je nás 5. s. 45

Učebnice – S. 27, 30

PS – HŮLKOVÁ PÍSANKA s. 13 – 16

Čt – Slabikář – s. 9 – 13

Vu – Jaro, proměny v přírodě

 

6. roč. spec.

Čt – plynulé čtení slov a vět

PS – diktát slov, písmen abecedy

M – s. 35 – 37

Vu – Lidské tělo (opakování)

Jaro, změny v přírodě – PL

 

Rehab. výchovně vzdělávací plán

Rv – PS – Hvězdička – s. 37 – 38

SV – Pl, tvary, barvy, velikost

Orientace na stránce

 

8. roč. spec.

Čt – Hravá čít. – str. 34

Ps – diktát slov, vět

M – s. 39

G – s. 44 – úsečky

AJ – lekce 10

ZkF – zdroje zvuků, tóny – procvič podle PL

ZkOv – procvičovat Povolání dospělých - názvy napiš na papír (vložit do desek)

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/povolani1.htm

ZkP - procvičování a opakování pracovních listů

ZkZ - procvičování a opakování pracovních listů

 

 

5. roč.

Čt – Slabikář – s. 43 – 46

Opis – s. 43, 44

Aj – Domácí mazlíčci – str. 30 – 31

M - násobení, dělení - PS str. 16

     - geometrie - narýsuj čtvrec ABCD a = 4 cm

Přírodověda – Ochrana půdy

Vl – staré knihy, obaly, mapy s. 7, s. 8 – Lidé v pravěku

 

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola
Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO 70841144
RED_IZO 600 024 628

Telefon: 499 881 436
Mobil: 724 163 777

Kontaktní e-mail:
zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka
ID: 8r5w7nm